Gmina Biszcza

poniedziałek, 18 października 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Stawki podstawowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Uchwała Nr XIII/92/2019
 
Rady Gminy w Biszczy
 
z dnia 30 grudnia 2019 roku
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506, ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) – Rada Gminy Biszcza uchwala, co następuje:

§ 1

 

  1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobieranej przez Gminę Biszcza od gospodarstwa domowego:

 

1) jednoosobowego;

2) dwu- i więcej osobowych.

 

  1. Ustala się stawki podstawowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

 

      1) dla gospodarstw jednoosobowych w wysokości 26,00 zł miesięcznie,

      2) dla gospodarstw dwu-i więcej osobowych w wysokości 52,00 zł miesięcznie.

 

  1. Ustala się stawki wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w ust. 1, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

 

1) dla gospodarstw jednoosobowych w wysokości 52,00 zł miesięcznie,

2) dla gospodarstw dwu-i więcej osobowych w wysokości 104,00 zł miesięcznie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biszcza.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Biszcza z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa