Gmina Biszcza

czwartek, 27 czerwca 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52 poz. 379), 

 

Komu przysługuje zwrot części podatku akcyzowego?

 Zwrot w/w podatku przysługuje wszystkim rolnikom (gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego użytków rolnych). Na 1 ha użytków rolnych limit zużycia wynosi 86 litrów oleju napędowego.

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku  dołącza się:

- faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

 

Miejsce i termin składania wniosków w 2009 roku

W roku 2009 posiadacze gospodarstw rolnych położonych na terenie naszej gminy, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Biscza w następujących terminach:

- od 1 marca do 31 marca 2009 r. - składamy wnioski wraz z imiennymi fakturami VAT stanowiącymi zakup oleju napędowego, wystawionymi od dnia 1 września 2008 roku do dnia 28 lutego 2009 roku – pierwszy termin

- od 1 września do 31 września 2009 r. - składamy wnioski wraz z imiennymi fakturami VAT stanowiącymi zakup oleju napędowego, wystawionymi od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2009 roku – drugi termin

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Biszczy (pokój nr 9)

 

Decyzja i kwota zwrotu podatku

Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej corocznie przez Radę Ministrów.

Kwota zwrotu nie może być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 kwietnia 2008 roku, z wyłączeniem:

gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

 

W 2009 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 0,85 zł. Maksymalny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi: 73,10 zł.

 

Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji Wójta Gminy Biszcza nastąpi w terminach:

- od 2 maja do 31 maja 2009 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w pierwszym terminie,

- od 3 listopada do 30 listopada 2009 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w drugim terminie.

Wypłata pieniędzy nastąpi przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

 

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa