Gmina Biszcza

czwartek, 27 czerwca 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenia urzędowe

27.022009

Harmonogram Zebrań wiejskich

czytaj więcej »
25.072008

Urząd Gminy w Biszczy informuje, że istnieje możliwość dzierżawy działek przyległych do zbiornika wodnego Biszcza – Żary.

czytaj więcej »
13.052008

Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Biszcza z dnia 7 maja 2008r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Klubowi Piłkarskiemu „Albatros” w Biszczy.

 

                    
Zarządzenie Nr 53/2008
Wójta Gminy Biszcza
z dnia 7 maja 2008r.
 
w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Klubowi Piłkarskiemu „Albatros” w Biszczy.
 
 
         Na podstawie art. 5 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 ze zm.), art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i uchwały Nr XVI/89/08 Rady Gminy Biszcza z dnia 17 marca 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Biszcza z organizacjami pozarządowymi po rozpatrzeniu Oferty na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Biszcza w 2008r.
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
1.     Powierzyć wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w kwocie 25 000zł pn. Prowadzenie działalności drużyn amatorskich piłki nożnej oraz pozostałych dyscyplin sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Biszcza w 2008r. Klubowi Piłkarskiemu „ALBATROS” Biszcza, Biszcza 50, 23 – 425 Biszcza.
2.     Realizacja powierzonych zadań nastąpi na podstawie umowy stanowiącej załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
 
         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa