Gmina Biszcza

niedziela, 19 maja 2019 r.
 • goksirbiszcza.pl
 • GOPS
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
 • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Szkoła w ruchu

Rok Szkoły w Ruchu 2013/2014

            Szkoła Podstawowa w Bukowinie wraz z oddziałem przedszkolnym przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem działań podejmowanych w ramach akcji jest uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, ale również zajęcia poza nią, każda aktywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia po zajęciach szkolnych, w czasie wolnym. W ramach akcji zostały zorganizowane zajęcia ruchowe w oddziale przedszkolnym oraz cztery akcje związane z aktywnością ruchową poza zajęciami szkolnymi, ponadto jeden z nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczył w szkoleniach  o tematyce zdrowotno-ruchowej. Poniżej przedstawiono dokumentacje szkoły w tym zakresie.

nr obszaru 1

 

Scenariusz zajęć ruchowych w oddziale przedszkolnym na świeżym powietrzu.

Temat zajęć: Wesołe zabawy na śniegu

Data: 05.02.2014r.

Cel operacyjne dziecko:

-   obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, potrafi je wymienić,

     -  sprawnie wykonuje proponowane przez nauczyciela ćwiczenia,

      - zna zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych,

 -  bawi się wesoło z kolegami;

- wyrabianie nawyku korzystania z ruchu na świeżym powietrzu.

Miejsce : plac zabaw

Formy pracy:

-    indywidualna

-    grupowa 

Środki dydaktyczne przybory:

gadywanki (M. Jach „Rok w przedszkolu”); sanki dla połowy dzieci, kolorowa linka,

Przebieg zajęć:

1.Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na zewnątrz szkoły – ubieranie się. Sprawdzanie czy dzieci są odpowiednio ubrane do zajęć: ubrań ,dresów, butów, czapek, rękawic  i szalików.

 2.Spacer po placu szkolnym – obserwacja przyrody zimą.

3. Odgadywanie zagadek o zimie.

Co za białe piórka

sypie zimą chmurka?             (śnieg)

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!             (zima)

Pod górkę je wciągamy

Potem na nich zjeżdżamy?    (sanki)

 

Jak nazwiesz to miejsce

Gdzie jest bardzo ślisko

Jeździsz na łyżwach

Bo to…                                  (lodowisko)

4.Poszukiwanie śladów ludzi i zwierząt na śniegu.

5. Ćwiczenia rozgrzewające:
- rozcieranie dłoni i palców,
- w małym rozkroku - kolana proste, lepienie 6 śnieżek, kopanie śnieżek raz prawą raz        lewą nogą,
- podskoki pajaca - odbicie w postawie, odbicie w rozkroku, ramiona w bok.

6.Zabawy i zajęcia ruchowe na terenie placu szkolnego:

 – zabawa „Tropiciele”- dzieci idą za nauczycielem, jego śladem, zataczając duże koło (nauczyciel idzie małymi kroczkami). Każde dziecko stąpa po jego śladach starając się nie zatrzeć śladów (podnosząc nogi w górę).

– dzieci biegają w różnych kierunkach na wyznaczonym terenie.
Na hasło „śnieżynka” zatrzymują się w bezruchu.

- zabawa „Śnieżką do celu”- dzieci stoją w rozsypce i lepią po 5 śnieżek następnie ustawiają się na linii oznaczonej na śniegu i każde kolejno wykonuje rzuty swoimi śnieżkami. Wygrywają te dzieci, których rzuty były najdłuższe.

- zabawa „Śnieżką do celu”- kolorową linką zostaje oznaczony na śniegu obszar, który jest celem, dzieci przygotowują śnieżki i rzucają nimi do oznaczonego na śniegu celu.

- „Śniegowe obrazy” – dzieci wydeptują stopami  na śniegu wymyślone obrazy, następnie mówią, co one przedstawiają.

- dzieci zostają podzielone na kilka drużyn, wygrywa ta drużyna , której uda się wyturlać jak największą kulę śniegową.

-  Tor przeszkód – dzieci lepią niewielkie kule śniegowe, znajdują patyki, z których układają tor przeszkód, kule trzeba przeskoczyć, zaś patyki ominąć slalomem.

- zabawy z sankami:

- przewożenie na sankach – jedno dziecko siedzi na sankach dwoje ciągnie sanki.

- „zmiana miejsca  na sankach”- dzieci parami siedzą okrakiem na sankach, na sygnał nauczyciela zmieniają sanki,

- dzieci lepią po dwie kule śniegowe układają je na sankach i wożą slalomem po wcześniej  przygotowanym torze tak, aby nie zgubić kul,

           -slalom pomiędzy sankami ustawionymi w rzędzie,

7. Oczyszczenie ubrania i obuwia ze śniegu. Powrót do szkoły. Czynności samoobsługowe związane z przebieraniem się.

 

Prowadzący: Anna Pisarczyk

Wesołe zabawy na śniegu – oddział przedszkolny.

 

 
 

Scenariusz zajęć ruchowych w oddziale przedszkolnym

Data: 26.03.2014r.                                                                                                       

Temat zajęć: Ruch, muzyka, taniec.                                                                                                     

    Cele :                                                                                                                    

-  umiejętnie łączy ruchu z muzyką,

- wiernie odtwarza usłyszany rytm, zagra na wybranym instrumencie,

-wyrabianie wydolności i odporność organizmu,

- dziecko zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw.

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.                                                                               

Przybory: skakanka dla każdego ucznia, woreczki, szarfy, piłki, instrumenty muzyczne, płyta z muzyką.                                                                                          Metody: R. Labana, C. Orffa, bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa.                         

              Część I- wstępna

 1. Czynności organizacyjne: powitanie, podanie celów lekcji.
 2. Wyczucie własnego ciała, reagowanie na przerwy w muzyce, podskoki zmienne w dowolnym kierunku, w  czasie przerwy w muzyce przyjąć taką pozycję, aby jedna część ciała kontaktowała się z drugą (np. łokieć z kolanem).
 3. Wyczucie płynności ruchu, przestrzeni i czasu. Tańczymy walca zajmując na przemian jak najwyższą i jak najniższą pozycję oraz jak największą i jak najmniejszą przestrzeń wokół siebie.

Pobranie skakanek i ustawienie się w rozsypce.

 1. Ćwiczenia kształtujące:

- siad skrzyżny, skakanka trzymana oburącz w górze- wskazywanie skakanką podłogi i sufitu;

- siad klęczny ramiona w górze, skakanka trzymana za końce – „Ludka kołysze się na fali”;

- reagowanie na zmianę rytmu – skakanka ułożona na podłodze w kształcie kółeczka – chód na czworakach, bieg wokół, wskakiwanie i wyskakiwanie z kółka.

Część II –główna

 1. Reagowanie na przerwę w muzyce, kształtowanie szybkiej reakcji i orientacji. Zabawa: „dzieci na spacer -  dzieci do domu”. W czasie trwania muzyki dzieci opuszczają swoje domki, poruszają się zgodnie z rytmem, na przerwę w muzyce wracają jak najszybciej na swoje miejsca.
 2. Wyczucie własnego  ciała, przestrzeni, kształcenie równowagi. Skakanka rozciągnięta wzdłuż na podłodze- zmierzyć jej długość stopami.
 3. Skakanka rozciągnięta wzdłuż na podłodze – „Jesteśmy cyrkowcami i ćwiczymy na linie”- balansujemy  w celu utrzymania równowagi.
 4. Skakanka rozciągnięta wzdłuż na podłodze – Skoki jednonóż i obunóż wzdłuż rozciągniętej skakanki.

 

Złożenie skakanek i pobranie instrumentów muzycznych.

 1. Kształcenie słuchu i wyrobienie poczucia rytmu:

- ćwiczenia rytmiczne  z zastosowaniem instrumentów,

- próby samodzielnego odtwarzania rytmu i dźwięku,

- marsz w rytmie wystukiwanym przez swoje instrumenty.

Podział na cztery zastępy

 1. Wyzwalanie intencji twórczej, współdziałanie w grupie. Kształtowanie motoryki. Każdy zespół przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela tor przeszkód wykorzystując takie przybory jak: woreczki, szarfy, skakanki.

Tor należy pokonywać różnymi formami biegu, skoków, czworakowaniem. Dzieci wybierają najciekawszy sposób pokonywania toru, który następnie pokonują wszystkie zespoły, współzawodnicząc ze  sobą.

Sprzątnięcie przyborów i ustawienie się w czterech rzędach, pobranie piłek.

 1. Zabawa rzutna: „piłka górna i dolna w rzędach”
 2. Wyczucie przestrzeni i czasu, reagowanie na dźwięki wysokie, średnie i niskie. Na dźwięk wysokie wyciągnięcie ciała ku górze, jak kwiatek, który pnie się ku górze do słońca, na dźwięki średnie i niskie – powolne przejście do siadu i leżenia – „kwiaty więdną”

Część III -  końcowa.

 1. Rytmiczny marsz, naśladowanie ruchów lekkich, miękkich – „człowiek lekki jak ptak” oraz ruchów elastycznych – „człowiek jak guma”.
 2. Czynności organizacyjne, zakończenie zajęć

 

Prowadząca: Anna Pisarczyk

 

zajęcia zorganizowano na przykładzie „Wychowanie fizyczne w klasach I-III”                                 Janusza Bieleckiego Warszawa 1998 r.

 

 

Ruch, muzyka, taniec – oddział przedszkolny.

nr obszaru 4

Doskonalenie wychowawcy  edukacji przedszkolnej.

  W roku szkolnym 2013/2014 wychowawca edukacji przedszkolnej uczestniczył w trzech formach doskonalenia zorganizowanych przez LSCD w Zamościu, Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work -  e-learning, Instytut Kształcenia Nauczycieli "Progres" z zakresu:

- „Realizacja wybranych zadań ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej”,

- „Stymulowanie rozwoju dziecka przedszkolnego przez ruch i zabawę”;

-„ Gry i zabawy na zimowiska, półkolonie zimowe oraz feryjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej”.

Celem tych szkoleń było:

-poznanie charakterystyki i walorów kształcących i wychowawczych zabaw ruchowych;

- wpływ zadań ruchowych na życie i rozwój dziecka;

-poszerzenie wiedzy na temat wpływu zabaw na społeczne wychowanie dziecka;

- rola zabawy w zapobieganiu nieprawidłowości rozwoju dziecka;

- nabywanie wiedzy o odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ćwiczeń, gier na świeżym powietrzu;

- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy;

-wzbogacanie warsztatu pracy o scenariusze zabaw i gier.

 

Udział w szkoleniach z zakresu edukacji ruchowej  pozwoliło  mi na:

- zdobycie pomysłów na zajęcia;

- uatrakcyjnieniu zajęć poprzez  wprowadzenie nowych gier i zabaw;

- poznanie sposobów organizowania aktywnych  i interesujących spotkań z dziećmi;

- poszerzaniu wiedzy na temat roli zabawy, które wykorzystam na najbliższym zebraniu z rodzicami;

- podnoszenie kwalifikacji.

 

                                                    Ukończone formy doskonalenia.

nr obszaru 5

 

Rajd rowerowy

 

            17 października  2013 roku, jak co roku, nauczyciel przyrody tutejszej szkoły wyjechał  po odbytych zajęciach lekcyjnych wraz z uczniami klasy szóstej na rajd rowerowy trasą Bukowina – Biszcza – Wólka Biska – Żary – Zalew Żary Biszcza – Bukowina.

 

Celem rajdu było:

-   poznanie okolicy, poznanie ciekawych tras na wycieczki rowerowe,

- polepszenie poprzez ruch odczuwania własnego ciała i koordynacji    ruchowej;

-  rozwijanie świadomości poznawczej;

-  kształcenie nawyku zwiedzania, ruszania się poza swoją „ulicę”;

-  umiejętność czytania mapy;

- kształtowanie wytrzymałości;

- umiejętność swobodnej jazdy rowerem, znajomość budowy roweru, ocena jego sprawności;

- związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

- kształtowanie nawyku spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

Cele zostały zrealizowane, ponadto uczniowie są: bardziej zżyci z grupą; umieją wziąć odpowiedzialność za siebie i innych; autentycznie przeżywają bliskość z przyrodą; potrafią zachować się koleżeńsko i kulturalnie.

W zdrowym ciele zdrowy duch -  rajd rowerowy.

Wyjazdy na basen

 

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców szkoła zorganizowała cotygodniowe wyjazdy na basen do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku. W każdy poniedziałek autokar o godzinie 14:00 zabiera uczniów pod opieką rodziców i nauczycieli na naukę pływania oraz inne urozmaicone zajęcia w wodzie. Pobyt na basenie trwa od godziny 15:00 do 16:00. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy,  każda z nich jest pod opieką instruktora. Pierwsza grupa – zaawansowana – odbywa zajęcia na dużym basenie kształcąc  techniki pływania. Druga grupa ćwiczy umiejętność zachowania się w wodzie oraz wykonuje ćwiczenia mające na celu naukę pływania.

 

Celem wyjazdu na basen jest:

- Wszechstronny rozwój organizmu przez wysiłek fizyczny w środowisku wodnym.

- Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej.

- Utrwalanie nawyku dbałości o higienę ciała.

- Zdobycie wiadomości, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

- Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Kształtowanie nawyku spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

Pływać każdy może – uczniowie na basenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Leżajsku

 Kółko taneczne

          Tradycją naszej szkoły jest rozwijanie zainteresowań tanecznych, dlatego też prowadzone są od wielu lat zajęcia kółka tanecznego. W obecnym roku szkolnym aktywne  są dwie grupy taneczne.  Grupa starsza ćwiczy tańce ludowe, a grupa młodsza tańce dyskotekowe. Łącznie uczestniczy w tych zajęciach 40 uczniów.

Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i są one  kontynuacją  nauki tańca z  projektu "Roztańczona Bukowina". Do aktywności ruchowej włączamy również rodziców i społeczność lokalną.

Celem zajęć jest:

- zapewnienie dzieciom uzdolnionym ruchowo warunków do rozwijania swych umiejętności,

- kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa dzieci w różnych formach aktywności fizycznej, dla zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia.

- uświadomienie roli ruchu w życiu współczesnego człowieka,

- dbałość o prawidłową postawę ciała i przeciwdziałanie wadom postawy,

- kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 

W ramach prowadzonych zajęć kółka tanecznego uczniowie z grupy młodszej:

- poznają układy taneczne:  „Powitanie”, „Rozgrzewka”, „Sałatka owocowa”, „Waka, Waka”, „Smerfny  Rap”, „Taniec połamaniec”, „Skaczące dzieci” i „Psy”,

- uczą się podstawowego kroku: cza-cza, walca angielskiego, walca wiedeńskiego,

- utrwalają i powtarzają: Rock and  Rool, Zorba.

Z kolei grupa starsza wyćwiczyła: krakowiaka, trojaka, polkę, poloneza, a w tej chwili ćwiczą kujawiaka.

Rodzice nauczyli się następujących tańców: jave, cha-cha, walc angielski, walc wiedeński, zorba, rock and roll, modern,disco fox.

 

Uczniowie na kółku tanecznym. Prezentacja umiejętności tanecznych.

Rajd rowerowy

W ramach uatrakcyjniania czasu wolnego każdego roku na wiosnę w maju organizowany jest po zajęciach lekcyjnych rajd rowerowy "Szlakiem bukowińskich legend". Oprócz uczniów i nauczycieli w wyjazd włączają się także rodzice. Odwiedzamy miejsca legendarne oraz zabytkowe naszej miejscowości, a także mogiłę poległych żołnierzy podczas II wojny światowej. Ponadto uczniowie rozgrywają mecz piłki nożnej, rywalizują w zespołach, odbywają się różne gry i zabawy ruchowe.

Szlakiem bukowińskich legend rajd rowerowy.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bukowinie biorący udział w Ogólnopolskiej  Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może": 

Irena Klecha- nauczycielka wychowania fizycznego /dyrektor szkoły/

 Kazimiera Gałka - animator kultury

A.Pisarczyk - nauczycielka oddziału przedszkolnego

A. Kita - nauczycielka przyrody

 M.Kurko - opiekunka młodszej grupy tanecznej

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa