niedziela, 05 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie

2020-02-12

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu
Urządzenia Lasu dla Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Biszcza

 

 

 

 

 

Biszcza, dnia 29.01.2020 r.

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 2129 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Biszcza od dnia 02.03.2020 do dnia 01.05.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza, pokój nr 21, piętro 1, w godzinach pracy Urzędu 7°° - 15°°

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2020 r.

W dniu 02.03.2020 o godz.          odbędzie się spotkanie informacyjne dla właścicieli lasów dot. sporządzonych projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL" Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Biłgoraju.

 

Załącznik: Zawiadomienie

« powrót