czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny

STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUKOWINY
 
     Zarejestrowane 22.12.2004 roku w SĄDZIE REJONOWYM  w Lublinie pod numerem KRS 0000224753, powstało w miesiącu czerwcu tegoż roku. Wcześniej, bo od wiosny 2000 roku działało jako organizacja nieformalna pod nazwą Komitet Renowacji Kościołka p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie.
Głównym celem działania Stowarzyszenia jest zachowanie Dziedzictwa Kulturowego oraz rozwoju kultury, nauki, sortu, aktywności społecznej i rozwoju gospodarcza na terenie działania. Stowarzyszenie inspiruje oraz wspiera wszelkie inicjatywy lokalne . Ściśle współpracuje z UG w Biszczy oraz organizacjami działającymi na terenie gminy. Współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Biłgoraju, Fundacją Kresy 2000, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Fundacją PRO PUBLICO BONO oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Zamościu. Jest otwarte na współpracę ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju naszych małych ojczyzn.
Założycielem Stowarzyszenia jest pan Andrzej Fus, rolnik z Bukowiny, który od początku istnienia pełni funkcję prezesa. On też korzystając z porad prawników oraz pana Jana Gałana z Biłgoraja opracował statut (postanowienia ogólne oraz cele i środki działania Stowarzyszenia przedstawione są w dalszej części prezentacji).
Do pierwszego, wybranego na zebraniu założycielskim składu osobowego Zarządu, oprócz pana Fusa wchodziły następujące osoby:
Ø    Antoni Dworniczak – wiceprezes,
Ø    Longina Kożuszek – skarbnik,
Ø    Anna Kita – sekretarz
Ø    Józef Pisarczyk – członek Zarządu
 
oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Ø     Jan Szymanik – przewodniczący,
Ø     Henryk Ćwikła – z-ca przewodniczącego
Ø     Marzena Mirek – sekretarz
W lutym 2008 roku powołano nowe władze Stowarzyszenia. Obecnie w składzie Zarządu funkcje pełnią:
Ø     Andrzej Fus – prezes
Ø     Jan Szymanik s. Jana – wiceprezes
Ø     Longina Kożuszek – skarbnik,
Ø     Wojciech Fus – sekretarz,
Ø     Sławomir Bryła – członek Zarządu,
 
Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie, natomiast powołano Zespół do spraw organizacyjno – rozwojowych w składzie:
Ø     Władysław Kita,
Ø     Zbigniew Pyczko,
Ø     Michał Szymanik,
Ø     Lucjan Dziedzicz.
 
     Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć współpracę Stowarzyszenia z Parafią rzymsko-katolicką w Biszczy, a dokładniej udział Stowarzyszenie w renowacji XVII-wiecznego kościołka p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie. Przy wielkim zaangażowaniu  społecznym mieszkańców Bukowiny oraz organizacji i koordynacji prac remontowo-konserwatorskich, udało się doprowadzić do świetności ten XVII-wieczny. Wartość prac poczynionych przy remoncie kościółka zamyka się w kwocie 480000 zł, z czego 180000 zł to udział mieszkańców. Pozostałe środki zostały pozyskane od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego oraz Funduszu Kościelnego i innych sponsorów. Inne osiągnięcia to nominacja w latach 2006, 2007 do głównej nagrody konkursu Pro Publico Bono „Na najlepszą inicjatywę obywatelską”. Współpraca z Fundacją Kresy 2000 oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Zamościu pozwala podnosić poziom intelektualny społeczeństwa Bukowiny oraz okolicznych miejscowości.
     Organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci daje nam osobistą satysfakcję, a jednocześnie przekazuje młodszemu społeczeństwu pewne wartości z dziedziny historii, kultury, sportu i rozrywki. W roku 2008 Stowarzyszenie wydało publikację pt. „Rys historyczny Bukowiny”. Obecnie skupia 30 członków, oraz 10 wolontariuszy. Jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami, dla których dobro wspólne jest celem nadrzędnym.
 
 
Rozdział I Statutu Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUKOWINY, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.    Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwiązywania problemów bieżących mieszkańców, krzewienia kultury i niesienia pomocy w ratowaniu obiektów zabytkowych.
3.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z tymczasową siedzibą w Bukowinie 93 (gm. Biszcza).
4.    Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszym statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
7.    Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
8.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
9.    Stowarzyszenie ma prawo do nadawania odznaki honorowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
 
Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
1.    Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa dla obywateli zamieszkałych na terenie działania Stowarzyszenia i położonych tam obiektów zabytkowych i publicznych.
2.    Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a.   współdziałanie z samorządem lokalnym poczynając od organów najmniejszych takich jak: sołectwo, a na szczeblu województwa kończąc,
b.   integracja środowiska lokalnego zainteresowanego kulturą i zabytkami oraz pobudzanie aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
c.    finansowanie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych,
d.   organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych,
e.    krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia
f.       , uczestnictwo w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
g.   dbanie o podnoszenie wiedzy intelektualnej w temacie: „Dziedzictwo narodowe”
h.    wspieranie finansowe wszelkich inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,
i.        działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnych,
j.        nawiązywanie partnerstw lokalnych w celu realizacji programów aktywności lokalnej,
k.     promocję i finansowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku lokalnym,
3.    Statut Stowarzyszenia zabrania:
a.   udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b.   przekazywania ich majątków na rzecz członków, członków organów i pracowników oraz bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.    wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
d.   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.