poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biszcza

 

      

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 300 gospodarstw domowych (dalej: GD) z terenu gminy Biszcza zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel projektu jest zatem zgodny z celem działania 8.3 PO IG.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 300 GD z terenu gminy Biszcza.

2) Wyposażenie GD objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu.

3)  Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Obok realizacji celu działania 8.3 PO IG, projekt realizuje również cel szczegółowy (f) PO IG – „wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce”. Osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych  projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo GD.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych
 • rodziny zastępcze

z terenu gminy Biszcza (dokładniejsze informacje w pkt. 16 wniosku). Spośród ww. określonej grupy docelowej będzie rekrutowanych 300 beneficjentów ostatecznych (dalej: BO).

Zakładane produkty:

 • zakup dla BO projektu 30 zestawów komputerowych
 • sfinansowanie dostępu do Internetu dla 300 GD
 • realizacja 30 szkoleń z zakresu obsługi powierzonych urządzeń, konfiguracji sieci i podstaw komunikacji elektronicznej
 • realizacja 3 szkoleń z zakresu obsługi komputera, podstaw Internetu i poczty elektronicznej
 • realizacja łącznie 330 godzin szkoleniowych
 • uruchomienie 1 stacji bazowej sieci bezprzewodowej
 • uruchomienie 22 stacji nadawczych umożliwiających dostęp do Internetu BO
 • zakup usługi wsparcia technicznego dla BO
 • zakup usług serwisowych dla infrastruktury powstałej w ramach projektu
 • realizacja 3 kampanii informacyjno – promocyjnych.

Zakładane rezultaty:

 • 300 GD podłączonych do szerokopasmowego Internetu
 • 300 osób przeszkolonych z zakresu obsługi powierzonych urządzeń, konfiguracji sieci i podstaw komunikacji elektronicznej
 • 30 osób przeszkolonych z zakresu obsługi komputera, podstaw Internetu i poczty elektronicznej
 • 30 GD wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny
 • 300 GD objętych wsparciem technicznym
 • 1 sieć bezprzewodowa objęta usługami serwisowymi
 • wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera
 • rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu
 • zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu.

Ostatnie trzy to rezultaty „miękkie”,  jakościowe, mierzone poprzez ankietowanie BO. Zakłada się uzyskanie 50% poprawę sytuacji uczestników ocenianej subiektywnie w skali punktowej.

Pozostałe wskaźniki będą monitorowane i liczone przez zespół projektowy, który w ramach cyklicznych spotkań będzie dokonywał oceny postępu realizacji projektu. Źródłami danych będą m. in.:

 • protokoły przekazania sprzętu BO
 • raporty z wizji lokalnych u BO
 • protokoły uruchomienia łącza internetowego
 • protokół odbioru dostaw i usług realizowanych przez wykonawców
 • listy obecności na szkoleniach
 • raporty zespołu projektowego

sprawozdania okresowe.

Procedura zgłoszeń reklamacyjnych