czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy

Przedmiotem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków wchodzących w skład Samorządowego Zespołu Szkolnego SZS im Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowanego w gminie Biszcza i miejscowości Biszcza, na działkach o nr ewidencyjnych:866, 867/4, 867/5, 868/7, 785/4, 635/2. Teren SZS przylega do działek budowlanych, od strony wschodniej i północnej terenu znajduje się droga, z której jest wjazd na teren szkoły. Działka jest ogrodzona i uzbrojona w media: wodę, kanalizację i energię elektryczną. W pobliżu szkoły w odległości kilkudziesięciu m przebiega przewód gazowy średniego ciśnienia. Teren szkoły jest objęty ochroną dziedzictwa kulturowego, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Nie jest też zlokalizowany na terenach objętych prawnymi formami ochrony przyrody. Najbliższy tego typu teren, który potencjalnie ma być w przyszłości objęty ochrona leży w odległości ok. 6 km od SZS. Jest to projektowana ostoja siedliskowa SOO „Dolina Dolnej Tanwi”, PLH060097.  Budynki wchodzące w skład SZS obejmują: cześć dydaktyczną – budynek dwupiętrowy, cześć administracyjną i kuchenną – budynek piętrowy, salę gimnastyczną oraz warsztaty terapii zajęciowej – budynek piętrowy. Budynki te są połączone łącznikami tworząc jedna bryłę budynku o kubaturze 11 250 m3 i powierzchni zabudowy 1 985 m2. Budynki zostały wybudowane w 1990 r. Pomimo dobrego stanu technicznego konstrukcji nie spełniają obowiązujących wymogów w zakresie izolacyjności termicznej oraz charakteryzują się przestarzałymi i nieefektywnymi rozwiązaniami technicznymi instalacji c.o i c.w.u. Budynek jest zasilany w ciepło dla potrzeb c.o. i c.w.(obok elektrycznych podgrzewaczy wody) z lokalnej kotłowni węglowej o niskiej sprawność, opartej na kotłach węglowych, wrzutowych wyprodukowanych w latach 80 i 90 XX wieku. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika Eo=78,4kWh/m2a sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne maja niską izolacyjność termiczną, wynoszącą 164,9 kWh/m2a. Ponadto ściany wykazują liczne mostki termiczne na połączeniach, a pozostała do wymiany stolarka okienna jest w bardzo złym stanie technicznym. Sama instalacja z uwagi na długotrwały okres użytkowania znajduje się również w złym stanie technicznym brak izolacji na przewodach, brak sterowanie układem c.o., układ nie czyszczony, brak regulacji, grzejniki bez obudowy, ekranów zagrzejnikowych.

Celem projektu „Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy” jest poprawa efektywności energetycznej oraz ekologicznej SZS poprzez działania zmierzające do oszczędności energii, a tym samym redukcji ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. Audyt energetyczny opracowany w listopadzie 2011 r określił optymalny wariant termomodernizacji SZS, w zakresie ograniczenia strat ciepła przez przegrody i usprawnienia funkcjonowania instalacji c.o., c.w.u.. Wariant ten zalecił: ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 3303,8 m2, warstwą styropianu gr. 15 cm, ocieplenie stropów o powierzchni 1 902 m2 wełną mineralną lub granulatem z wełny gr. 20 cm, wymianę stolarki okiennej o łącznej powierzchni 87,0m2 na bardziej szczelne o wsp. U< 1,2 W/m2K, modernizację instalacji c.w. poprzez zastąpienie różnych źródeł i sposobów przygotowania c.w. jednym centralnym źródłem ze zbiornikiem c.w.u, izolację przewodów c.w.u. oraz modernizację układu c.o. poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne o większej sprawności, zastosowanie automatyki i aparatury termoregulacyjnej, wymianę przestarzałej instalacji c.o., poprawę sprawności przesyłu. Zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie ograniczenia start ciepła- ocieplenie ścian metodą bezspoinowa BSO styropianem w systemie Stoppter oraz stropów płytami z wełny mineralnej lub wełną mineralną wdmuchiwaną stanowią standardowe sprawdzone rozwiązania w zakresie ocieplenia przegród. Usprawnienia techniczne dotyczące funkcjonowania instalacji c.o., c.w.u. wiążą się z wymianą przestarzałych instalacji na nowe oraz  z zastosowaniem nowych wysokosprawnych urządzeń technologicznych: w kotłowni źródłem ciepła będą kotły  De Dietrich-C230 ECODIEMATIC-m3,  C230-170 ECO K3, C230-170 K3 połączone w kaskadę o łącznej mocy znamionowej 430kW, wyposażone w automatykę , w zakresie przygotowania c.w.u. zastosowano  2 podgrzewacze pojemnościowe B1000DeDietrich. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe prezentują dobry sprawdzony standard jakościowy. Proponowany zakres termomodernizacji zapewni spełnienie celów projektu w całym okresie trwania projektu.

W zakres prac termomodernizacyjnych zaliczono również prace związane z wymianą kotłów i niezbędną przebudowę kotłowni oraz prace związane z planowanym przyłączem gazowym.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi znaczące zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego o 77,5% i ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 o 84%