poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Budowa drogi gminnej Nr 109396L w Bukowinie Zachodniej

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 109396L w Bukowinie Zachodniej na odcinku od 0+915.00 do km 2+372.00, po trasie istniejącej drogi gruntowej. Zaproponowane rozwiązanie projektowe uzgodniono pod względem technicznym z inwestorem. Teren inwestycji jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Droga gminna nr 109396L zlokalizowana jest na terenie Kolonii Bukowina Zachodnia, w gminie Biszcza, powiat biłgorajski, woj. lubelskie.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się w km 0+915.00 na końcu odcinka zmodernizowanego w ramach wcześniejszej inwestycji i kończy w km 2+372.00 (przedłużeniem projektowanego odcinka jest istniejąca droga gruntowa - w przyszłości przeprowadzona będzie modernizacja jej dalszych odcinków). Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z inwestorem projektowaną drogę poprowadzono po śladzie istniejącej drogi gruntowej, dostosowując - w ramach obowiązujących przepisów oraz wymogów bezpieczeństwa i płynności ruchu - jej przebieg do warunków lokalnych w zakresie istniejącej zabudowy oraz przebiegu granic działki drogowej. Możliwość zawracania pojazdów występuje na skrzyżowaniu z drogą polną w km 2+218.75 w obrębie nawierzchni betonu asfaltowego.

Lokalizację oraz parametry geometryczne załamań trasy w planie (ze względu na niewielkie wartości kątów zwrotu trasy nie stosowano łuków poziomych).

Ukształtowanie projektowanej niwelety dostosowano w maksymalnym stopniu do warunków terenowych przy zapewnieniu prawidłowego spływu wód opadowych. Spadki podłużne zaprojektowano w granicach od 0.30% do 5.6%. Zaprojektowano łuki pionowe o promieniach od 2400m do 4400m.

Dla projektowanej drogi przyjęto wynikający z warunków lokalnych przekrój jednojezdniowy z mijankami, o szerokości jezdni 3.5m (5.0m na mijankach) i szerokości poboczy 2 x 0.75m. Dla całej długości projektowanego odcinka przewidziano przekrój jednostronny o spadku 2%, jedynie na odcinku początkowym przekrój poprzeczny należy dostosować do istniejącego pochylenia wcześniejszego odcinka jezdni.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1, przy kategorii nośności podłoża G3 i głębokości przemarzania hz=1m (minimalna grubość konstrukcji 0.55hz=O.55m):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16mm - gr. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm - gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna z piasku - gr. 15cm

- warstwa z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5MPa - gr. 15cm.

Całkowita grubość nawierzchni wynosi zatem 58cm.

W celu określenia zakresu robót ziemnych wykreślono przekroje poprzeczne charakterystycznych punktach trasy z naniesionymi rzędnymi wysokości istniejącego terenu i projektowanej drogi oraz zakresami robót ziemnych dla danego przekroju.

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Woda spływająca z korony drogi i terenu przydrożnego zostanie odprowadzona za pomocą zaprojektowanych bocznych ziemnych rowów drogowych lub betonowych ścieków korytkowych, zlokalizowanych na odcinkach, na których warunki terenowe uniemożliwiają zastosowanie rowów. W miejscach, gdzie nie jest możliwe wykonanie skarp rowów o nachyleniu 1: 1.5 przewidziano zastosowanie skarp o nachyleniu 1: 1 umocnionych betonowymi prefabrykatami ażurowymi.

W ciągu drogi gminnej zaprojektowano przepusty ze ściankami czołowymi prostymi:

- w km 1+ 143.45 - przepust rurowy żelbetowy ø 60cm, L=7m,

- w km 2+301.85 - przepust rurowy żelbetowy ø 60cm, L=8m.

Konstrukcję zjazdów gospodarczych - na posesje oraz pola uprawne ­zaprojektowano zgodnie z "Katalogiem powtarzalnych elementów drogowych". Dla zjazdów krzyżujących się z rowami drogowymi przewidziano przepusty ø 40cm, natomiast na odcinkach, gdzie przewidziano ułożenie ścieków betonowych, zaprojektowano wykonanie zjazdów z przelewem.

Konstrukcja zjazdów:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z powierzchniowym utrwaleniem bitumicznym – gr. 16cm,

- warstwa odsączająca z piasku – gr. 16cm.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TPSA OT Lublin, zaprojektowano zabezpieczenie fragmentów sieci teletechnicznej, kolidujących z inwestycją drogową:

- km 0+ 936 - zabezpieczenie teletechnicznego kabla abonenckiego rurą ochronną na odc. dł. 9m

- km 1 + 193 - 1+ 660 - przekładka teletechnicznych kabli abonenckich typu XTKMX 2x2x0,5 na odc. dł. 470m

- km 2 + 213 - zabezpieczenie teletechnicznego kabla abonenckiego rurą ochronną na odc. dł. 11m

- km 2+317 - zabezpieczenie teletechnicznego kabla abonenckiego rurą ochronną na odc. dł. 10m

Ponadto zaprojektowano przebudowę kolidującej sieci drenarskiej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń w Lublinie. Przebudowa polegać będzie na wymianie istniejących zbieraczy drenarskich z rurek ceramicznych na rurociągi PCV o średnicy 75mm lub 150mm (zależnie średnicy istniejących zbieraczy) oraz wykonaniu kontrolnych studzienek drenarskich ø 80w miejscu połączenia zbieraczy ceramicznych z rurociągiem PCV.

Łączny zakres przebudowy sieci drenarskiej to:

- budowa zbieraczy PCV ø l50mm - 5 m;

- budowa zbieraczy PCV ø 75mm - 34,5 m;

- budowa studni drenarskich - 11 szt.

 

Głównym celem  budowy drogi jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej  terenu objętego projektem oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. Projektowany ciąg drogowy stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych. Ma dogodne połączenie z drogą powiatową Nr 2936 L Bidaczów Stary –  Luchów Górny, ponadto projektowaną drogę  połączono z drogą powiatową Nr 2939L w Woli Kulońskiej, a w konsekwencji z drogą wojewódzką Nr 863.

Inwestycja przyczyni się w sposób bezpośredni do poprawy estetyki otoczenia, oraz jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się poziom hałasu, oraz ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również  ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów na skutek uderzenia luźnych kamieni wyrzucanych spod kół poruszających się pojazdów, oraz najechania na lokalne zagłębienia terenu lub wyboje. Poprawie ulegnie również system odprowadzenia powierzchniowych wód opadowych. 

Zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom miejscowości Bukowina Zachodnia.

Spodziewane rezultaty jakie wynikają dzięki realizacji projektu to:

- zwiększenie atrakcyjności lokalizacji działalności biznesowej w Bukowiny Zachodniej,

- poprawa infrastruktury (w tym komunikacyjnej),

- poprawa dostępności dla działalności biznesowej,

- zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych do drogi,

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,

- poprawa jakości środowiska poprzez zmniejszenie pylenia się,

- skrócenie czasu przejazdu mieszkańców Woli Kulońskiej,- poprawa bezpieczeństwa. (wycinka stałych przeszkód – drzewa, bezpieczne skrzyżowanie z drogami powiatowymi, oznakowanie pionowe, zatoki autobusowe, utwardzone pobocze, elementy oświetlenia przy zatokach)