czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Kanalizacja Wólka Biska, Żary

Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wólka Biska – Żary”

 
- Program SAPARD
 
Działanie : 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
 
Schemat: 3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 
Całkowita wartość projektu – 1 218 317,61PLN z tego:
SAPARD 899 118,40 PLN 73,80 %
 
 
Budowa kanalizacji obejmuje tereny o specyficznym mikroklimacie o dużych walorach rekreacyjnych i uzdrowiskowych. W Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Planie Zagospodarowania Województwa Lubelskiego na tych terenach planowana jest budowa sanatorium na 500 łóżek o profilu leczenia chorób układu krążenia. W 2008 r. oddano do użytku zbiornik wodny o powierzchni 44 ha tafli wody.
Na terenie Wólki Biskiej znajduje się ujęcie wody dla całej gminy – 5 studni głębinowych o łącznej wydajności 115m3/h. Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu ułatwiła funkcjonowanie istniejących ośrodków wypoczynku i rekreacji, przyczyni się do rozwoju tego obszaru pod względem gospodarczym i wypoczynkowo – rekreacyjnym.
Inwestycja objęła budowę systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Wólka Biska – Żary z wrzutem ścieków do istniejącej oczyszczalni komunalnej w Biszczy. Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej przyjęto system kanalizacji ciśnieniowej. Długość sieci wyniesie 10 526 mb. Liczba przykanalików wynosi 52 szt. o dł. 1560 mb i obejmuje 94% istniejących gospodarstw i ośrodków rekreacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na obszarze w pełni zwodociągowanym pozwoliła na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń dostających się bezpośrednio do gleby, wód powierzchniowych i głębinowych, ochrona ujęcia wody dla całej gminy. Projekt objął swym działaniem 186 mieszkańców