poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Biszczy

Założone w dniu: 16 maja 2014r.

 

Skład zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Biszczy:
  • PREZESKrzysztof Łokaj
  • WICEPREZESEwa Kiszka
  • WICEPREZESAgnieszka Buła
  • SKARBNIKDanuta Stępień
  • SEKRETARZKatarzyna Sularz
Misja:
1. Wspieranie i promocja wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy,
2. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości,
3. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców,
4. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
5. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
7. Sprzyjanie przedsięwzięciom na rzecz restrukturyzacji i modernizacji wsi i rolnictwa,
8. Wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, w tym kultury lokalnej, sportu, rekreacji oraz edukacji dzieci i młodzieży, 
9. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych,
10. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania,
11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji,
13. Wspieranie inicjatyw ograniczających bezrobocie,
14. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
15. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej, oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
16. Prowadzenie działalności krajoznawczej i turystycznej,
17. Propagowanie i organizowanie wypoczynku, rekreacji i innych form aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
18. Ochrona i promocja zdrowia.