poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Zbiornik wodny Biszcza-Żary

Tytuł projektu: "Budowa zbiornika wodnego Biszcza-Żary”

 
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
  
Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
 
Działanie: 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska
 
Całkowita wartość projektu – 7 159 596,43 PLN z tego:
 
                                                           ZPORR 5 369 697,31 PLN 75 %
 
  
        W dniu 15 września 2006 roku została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu pod nazwą „ Budowa zbiornika wodnego Biszcza – Żary”.
        W listopadzie w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę -Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego  „ PBW” w Sandomierzu spółka z o.o. Budowę zbiornika, zakończono zgodnie z umowa z Wykonawcą tj. 09.05.2008 roku. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa oraz wzmocnieniu konkurencyjności Lubelszczyzny.
Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów w sferze społeczno-gospodarczej Gminy Biszcza:
- powierzchnia terenu zabezpieczona przed powodzią - 3 000 ha
- liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią - 6 (Biszcza, Wólka Biska, Żary, Gózd Lipiński, Suszka, Budziarze),
- liczba wybudowanych zbiorników małej retencji - 1
- pojemność wybudowanych zbiorników małej retencji 762 000 dam3
- ochronę środowiska naturalnego,
W wyniku oddziaływania długofalowego po okresie 5 lat od realizacji projektu nastąpi:
- wzbogacenie krajobrazu jak też aktywizację terenów przyległych i zmianę ich charakteru użytkowania z typowo rolniczych na rekreacyjno-rolnicze,
- poprawę mikroklimatu i zwiększenie walorów różnorodności biologicznej,
- poprawę atrakcyjności turystycznej warunkującej rozwój gospodarczy Gminy Biszcza i gmin sąsiednich,
        Zbiornik wodny jest również czynnikiem kształtowania krajobrazu, wzbogacania walorów przyrodniczych i estetycznych, a także rozwoju rekreacji. Budowa tego zbiornika ma znaczenie regionalne i jest czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy Gminy Biszcza i gmin. Projektowany zbiornik podniesie zdecydowanie atrakcyjność turystyczną, zwiększy rozwój usług i urządzeń turystycznych w tym również infrastrukturę turystyki wodnej.