czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Oczyszczalnie ścieków

Tytuł projektu: "Budowa 27 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
w Budziarzach"
 
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
 
Priorytet: 3. Rozwój lokalny
 
Działanie: 3.1 Obszary wiejskie
 
Całkowita wartość projektu – 191 111,79 PLN z tego:
                                               ZPORR 143 333,84 PLN 75 %
 
        Głównym celem Projektu Budowa 27 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Budziarzach było zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem, poprawę jakości środowiska, tworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia poprawy istniejącego dobra publicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji spolecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. Zrealizowany projekt służy wyłącznie mieszkańcom wsi Budziarze. W rezultacie zrealizowanego projektu Budowa 27 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Budziarzach nastąpiła poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, zlewiska rzeki Tanwi oraz ogólnego stanu czystości miejscowości Budziarze.