poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Budowa drogi gminnej Nr 109383L w miejscowości Biszcza

Remont drogi gminnej nr. 109383L w Biszczy na odcinku1472,15 mb – po trasie drogi utwardzonej materiałem tłuczniowym. Remont drogi uzgodniono z inwestorem. Droga znajduje się w Miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie powiatu biłgorajskiego w miejscowości Biszcza przebiega przez obszar zabudowany. Początek odcinka do remontu zlokalizowany jest w km 0+000,00 krawędzi drogi powiatowej Nr 2938L koniec w km 1+472,150 krawędzi drogi powiatowej nr 2936L. Przebieg drogi jest łamany, wyokrąglony łukami poziomymi.

Planowana trasa do remontu posiada ważne znaczenie gospodarcze, komunikacyjne dla regionu z uwagi między innymi na powiązanie dwóch dróg powiatowych tworząc alternatywę objazdu ważnego skrzyżowania w miejscowości Biszcza. Odcinek remontowany stanowi jednocześnie najkrótszą trasę obejścia z zachodniej części Biszczy do Szkoły omijając ruch na drodze powiatowej Nr 2936 L. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa ( na włączeniu do drogi powiatowej bitumiczna), z mijankami i skrzyżowaniami szerokości zmiennej od 3,70 do 5,50m, jest w złym stanie technicznym z lokalnymi ubytkami. Jej stan techniczny wynika z długoletniego eksploatowania, a w dużej części powodem jest wykorzystywanie jako awaryjnego dojazdu skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2938L i 2936 L.

Istotny wpływ na wyeksploatowanie tego ciągu drogi nie ma fakt niesprawności systemu odwadniania tj. uszkodzenie i zamulenie części istniejących przepustów drogowych o małej średnicy. Dochodzi również brak przepustowości głównie przez zamulenie lewostronnego rowu przydrożnego i przepustów zjazdowych. Dokonanie inwentaryzacji w terenie i wykonanie oceny stanu technicznego udziałem Zarządu drogi wskazały na potrzebę pilnych prac ochronno – remontowych.

Zakres podstawowych planowanych prac remontowych jezdni systemu odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- wzmocnienie odcinków szczególnie zdeformowanych z uzupełnieniem konstrukcji ( Wzmocnienie i odbudowa) betonem asfaltowym i kruszywem łamanym z poprawą parametrów technicznych, wraz  z zabezpieczeniem , warstwą ścieralną nawierzchni.

-remonty chodnika w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2936L o długości około 36m, poprzez wymianę na kostkę brukową.

-wykonaniem remontu przepustów poprzez wymianę części przelotowych przepustów wykonanie ścianek czołowych

-renowację i oczyszczenie rowów przydrożnych

-umocnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych

-umocnienie i udrożnienie bocznych zjazdów zbiorczych zjazdów gospodarczych w granicach pasa drogowego celem zabezpieczenia  przed nanoszeniem błota na jezdnię

-poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany stałej organizacji ruchu drogowego

-wyprofilowanie i uzupełnienie oraz umocnienie poboczy