czwartek, 22 lutego 2024 r.

Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Biszcza poprzez budowę 87 przydomowych oczyszczalni ścieków

Przedsięwzięcie polegające na budowie 87 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków jest zlokalizowane w miejscowościach Bukowina (73 szt. PBOŚ), Wola Kulońska (7 szt. PBOŚ), Biszcza (2 szt. PBOŚ),  Budziarze (3 szt. PBOŚ),  i Suszka ( 2 szt. PBOŚ), na terenie gminy Biszcza, powiat Biłgoraj, woj. lubelskie. Lokalizacja oczyszczalni w tych miejscowościach ma miejsce na terenach o zabudowie kolonijnej, położonych poza wyznaczonym obszarem aglomeracji.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności czystości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy.

Budowa przydomowych oczyszczalni zmniejszy istniejące potencjalne możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, pozwoli na zmniejszenie istniejących dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociagowania i skanalizowania gminy oraz wpłynie na poprawę warunków higieniczno sanitarnych. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wybudowanie 87 przydomowych oczyszczalni ścieków pozwalających na oczyszczenie ścieków od 456 RLM w ilości Q =54,2 m3/d.  Budowa oczyszczalni pozwoli zredukować ładunek zanieczyszczeń występujący w ściekach surowych o ponad 90% w stosunku do 2 głównych wskaźników zanieczyszczeń BZT5 i zawiesiny.

W projekcie zastosowano mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym. Oczyszczalnie te będą zastosowane dla objętych wnioskiem 85 szt. domków jednorodzinnych, 1 szkoły podstawowej ( 75 uczniów i 12 osób zamieszkujących obiekt) oraz dla 1 budynku agroturystycznego na 45 miejsc. Oczyszczanie ścieków w tej technologii stanowi proces biologiczny, w którym ,mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego natlenienia wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powoduje, ze mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska związki zawarte w ściekach. Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone poprzez skrzynki rozsączające o wymiarach jednej 810/840/400mm o retencji0,272 m3 do gruntu. Ścieki infiltrują do gruntu przez dno i ściany boczne skrzynek rozsączających ułożonych na warstwie drenażu