poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w Gminie Biszcza

Powodem, dla którego podjęto się realizacji przedsięwzięcia jest wypełnianie założeń polityki energetycznej gminy, pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m.in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystywania energii odnawialnej.

Zasadniczym problemem w rozwoju „alternatywnej energetyki” wśród indywidualnych użytkowników jest brak popularyzacji zagadnienia, bariera finansowa i technologiczna. Komercyjni oferenci (producenci instalacji solarnych, dystrybutorzy, pośrednicy) skupiają się głównie na potencjalnych „dużych” odbiorcach. Podyktowane jest to względami finansowymi, serwisowaniem, możliwością sprzedaży usług kompleksowych (większe pakiety), możliwością kontynuowania współpracy. Odbiorcy indywidualni, rozproszeni nie są tak atrakcyjnym klientem.

Problemy rozwoju alternatywnych źródeł energii dotykają w znaczący sposób głównie obszary wiejskie takie m.in. jak gmina Biszcza. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe mieszkańców, niemożliwym byłoby, bez pomocy gminy, zapoczątkowanie realizacji polityki energetycznej. Opiera się ona na stworzeniu realnej alternatywy i uzupełnienia dla dotychczasowego sposobu pozyskiwania energii (piece węglowe) oraz surowca (węgiel) wykorzystywanych do ocieplania budynków. Idea wykorzystywania odnawialnej energii łączy korzyści ekonomiczne (niższe koszty zużycia energii) z ochroną środowiska – niższy poziom emisji CO2. Zapoczątkowanie procesu wykorzystywania energii odnawialnej na szerszą skalę będzie się wiązało ze wzrostem zainteresowania wśród gmin sąsiednich, powiatów, chcących obniżyć koszty zużycia energii. Niniejszy projekt jest projektem pilotażowym w tym zakresie.

Realizacja projektu polega na zamontowaniu systemu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych gminy Biszcza. Urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci będą usytuowane na i w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, do których gmina posiadać będzie zgodę pisemną właściciela wyrażoną w zawartej umowie. W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na centralną wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych waha się od 2 do 9.

Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynkach o określonej liczbie użytkowników wzięto pod uwagę wydajność i sprawność instalacji, położenie geograficzne (szerokość geograficzna). Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu zaspokojone zostanie zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej w 48,6% we wszystkich budynkach objętych projektem.

Planowane przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celu ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Biszcza dzięki jej wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Celem bezpośrednim jest wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej i poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz stanu środowiska naturalnego w gminie Biszcza,  zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, wzrost efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, lepsze uwarunkowania (projekt pilotażowy-wzorcowy) dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie, wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii oraz poprawa jakości i warunków życia mieszkańców.