poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo - sanatoryjnej na pograniczu polsko - ukraińskim

 

Grupy docelowe / końcowi beneficjenci

 

  • Jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Biszcza i Hremjaczenska Rada Sołecka. Jednostki te skorzystają najbardziej bezpośrednio na realizacji projektu, ponieważ będą uczestniczyły we wdrażaniu wszystkich zaplanowanych działań, w ich posiadaniu znajdą się też produkty projektu (dokumentacja techniczna, wyposażenie oraz infrastruktura) (ok. 170 osób),
  • Specjaliści ds. prowadzenia lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego z instytucji wnioskodawcy i partnerów, którzy skorzystają z działań służących wymianie doświadczeń w tym zakresie (ok. 120 osób)
  • Kuracjusze i turyści z Polski i Ukrainy oraz innych państw, UE, którzy skorzystają leczniczych warunków klimatycznych i nowoczesnego kompleksu sanatoryjnego (ok. 3000 osób)

 

Końcowymi beneficjentami projektu będą:

  • mieszkańcy Gminy Biszcza (ok. 4000 os.), wsi Hremjacze i jej okolicznych terenów (w tym miasto Łuck) (212 000os.)
  • lokalni przedsiębiorcy (głównie z sektora MŚP) prowadzący działalność gospodarczą (ok. 40 przedsiębiorstw)
  • inwestorzy z Polski i Ukrainy oraz innych państw UE zainteresowanie inwestowaniem w bazę noclegową i zabiegową

Specyficzne problemy regionu

Obszar Lubelszczyzny na terenie Polski oraz obwód wołyński na terenie Ukrainy to regiony, gdzie rozwój gospodarki w dużym stopniu oparty jest na branży turystycznej. Ze względu na znaczenie tej gałęzi gospodarki oczekuje się stworzenia kompleksowej i atrakcyjnej oferty turystycznej oraz zapewnienia zadawalającej jakości usług.

Wspólnym problemem gmin Biszcza i Rejon Kiwerciwskiego jest nie pełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru pogranicza, w tym unikalnych czynników leczniczych (wody mineralne oraz właściwości klimatycznych) predysponujących obydwie jednostki samorządowe do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz organizacji pobytów wypoczynkowych.

W przypadku Gminy Biszcza przeszkodą w rozwoju turystyki sanatoryjnej jest brak formalnego statusu jako uzdrowiska. Status ten może zostać przyznany gminie przez Ministra Zdrowia na podstawie dokumentacji wymaganej zgodnie z „ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” z dnia 28 lipca 2005 r.” Pomimo posiadania przez gminę pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia (opinia w załączeniu) dot. możliwości prowadzenia na terenie gminy funkcji lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o korzystne warunki klimatyczne, ww. dokumentacja nie mogła zostać przygotowana przez gminę z uwagi na jej wysoki koszt. Brak formalnego status uzdrowiska uniemożliwia gminie Biszcza utworzenie ośrodka sanatoryjnego. Gmina Biszcza posiada teren o powierzchni ok.40 ha z przeznaczeniem na cele uzdrowiskowe, co zostało zapisane w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak statusu uzdrowiska dodatkowo wpływa negatywnie na marketing gminy w percepcji potencjalnych turystów i inwestorów, jak i jest przeszkodą przy ubieganiu się przez Biszczę o rządowe dotację na rozbudowę infrastruktury. Ponadto, gmina Biszcza nie posiada doświadczenia w budowie i prowadzeniu działalności sanatoryjnej, co skłoniło ją do nawiązania współpracy z partnerem z Ukrainy, posiadającym bogate doświadczenie w tej dziedzinie, i stworzenia transgranicznej sieci współpracy pomiędzy gminami uzdrowiskowych pomyślanej, jako platforma wymiany doświadczeń. Uzyskanie statusu uzdrowiska oraz skorzystanie z bogatych doświadczeń ukraińskiego uzdrowiska przez Biszcza zaowocuje ożywieniem na lokalna gospodarkę poprzez napływ do gminy kuracjuszy, turystów, inwestorów

Podobnie w przypadku wsie Hremjacze (UA) walory naturalne, w tym przede wszystkim istniejące pokłady wód mineralnych (chlorkowo-sodowa mało mineralizowana) i bogate złoża torfu (borowina) o właściwościach leczniczych, stwarzają możliwość rozwoju wsi, jako znaczącego ośrodka lecznictwa, rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz rekreacji. Na terenie wsi Hremjacze znajduje się sanatorium matki i dziecka "PROLISOK" www.prolisok.info, prowadzące od ponad 15 lat lecznictwo uzdrowiskowe z wykorzystaniem wód mineralnych i rozczyn błotnych. Problemem wsi jest niska atrakcyjność ośrodka sanatoryjnego wynikająca z braku nowoczesnej infrastruktury i odpowiedniego wyposażenia w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość świadczonych usług. Tym samym uzdrowisko nie wykorzystuje swojego potencjału i nie przyciąga dostatecznie wysokiej liczby turystów i kuracjuszy, który zapewniłby mieszkańcom utrzymanie i wzrost poziomu życia. W celu przyciągnięcia turystów z innych obwodów Ukrainy oraz Polski uzdrowisko wymaga modernizacji i wypracowania ciekawej transgranicznej oferty turystycznej w oparciu o naturalne czynniki lecznicze.

Związek projektu z potrzebami i ograniczeniami grup docelowych / beneficjentów końcowych

Każda z grup docelowych i beneficjentów końcowych odniesie innego rodzaju korzyści wynikające z realizacji projektu:

- Pierwszą grupą, która skorzysta najbardziej bezpośrednio na realizacji projektu, są dwie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Biszcza i Hremjaczenska Rada Sołecka. Jednostki te będą uczestniczyły we wdrażaniu wszystkich zaplanowanych działań, w ich posiadaniu będą też produkty projektu (dokumentacja techniczna w Polsce oraz wyposażenie i infrastruktura na Ukrainie). Obie jednostki skorzystają dodatkowo na tranagrancznej współpracy i wzajemnej wymanianie doświadczeń. Gmina Biszcza czerpać będzie z bogatego doświadczenia w budowie i prowadzeniu działalności sanatoryjnej gminy Ukraińskiej, z drugiej strony uczestnictwo w projekcie pozwoli stronie ukraińskiej zapoznać się z działalnością uzdrowiskową polskich gmin i zebrać niezbędne doświadczenie dotyczące realizacji projektów unijnych, co w przyszłości pozwoli partnerowi 2 z Ukrainy na aplikowanie o środki w roli Partnera Wiodącego.

- Kuracjusze i turyści z Polski i Ukrainy oraz innych państw UE odwiedzający uzdrowiska znajdą tam możliwość do zabiegów leczniczych o odpowiednim standardzie, jak i infrastrukturę turystyczną wraz z ciekawą ofertą programową, pozwalającą na zdrowy i aktywny sposób spędzana wolnego czasu na łonie natury, oraz organizacji pobytów wypoczynkowych.

Beneficjentem końcowym projektu są społeczności lokalne, lokalne przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP, oraz inwestorzy zewnętrzni. Projekt przyczyni do zwiększenia potencjału turystycznego i inwestycyjnego regionu oraz w efekcie do zwiększenia turystów/kuracjuszy i liczby inwestycji oraz w regionie. To natomiast powinno pobudzić aktywność lokalnego sektora MŚP, jako dostawcy usługi dla przebywających w uzdrowisku kuracjuszy i turystów oraz poddostawcy dla dużych zewnętrznych inwestorów. W wyniku projektu poprawie ulegnie gospodarka Partnerów Projektu oraz stworzone zostaną nowe miejsca pracy, m.in., w bazie noclegowej i zabiegowej oraz usługach tworzonych dla przebywających w uzdrowisku kuracjuszy i turystów. Bezrobocie zostanie zredukowane, wzrośnie poziom zamożności społeczeństwa lokalnego, a wpływy z podatków dla Gmin umożliwią dalszy rozwój infrastruktury w regionie.

Realizacja projektu jest zgodna z następującymi dokumentami strategicznymi:

1. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, w ramach, której przewiduje się, że cele strategiczne (m.in. Wspieranie konkurencyjności gospodarczej regionów,) będą osiągane m.in. poprzez realizację takich priorytetów jak: rozwój turystyki i rozwój współpracy międzynarodowej regionów),

2. Strategia Rozwoju „Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013” – projekt jest zgodny z obszarem priorytetowy 1 – „Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności”,

3. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego - projekt zgodny z celami operacyjnymi 1.2: „Rozwój i podnoszenie konkurencyjności regionalnego agrobiznesu” i 3.4: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”,

4. Plan Marketingu Turystyki Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zgodnie z którym Gmina Biszcza została zaklasyfikowana do obszarów o predyspozycji do rozwoju turystyki.

5. Planem Rozwoju Powiatu Biłgorajskiego na lata 2004-2013 - projekt jest zgodny z celem 4 rozwoju powiatu „Ekologia i turystyka”. Plan określa gminę Biszcza, jako region predysponowany do leczenia uzdrowiskowego, ze względu na wody mineralne korzystny bioklimat.

6. Państwowy Program Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Ukrainy

7. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Ukrainy na lata 2004-2015

8. Koncepcja Państwowego Programu rozwoju współpracy  transgranicznej  na  lata 2007-2010

9. Program Integracji z Unią Europejską

10. Plan Działań Unia Europejska-Ukraina

http://sanatoriy-ua-pl.com/pl/index.html