niedziela, 24 września 2023 r.

Informacja

2023-09-01

Wójt Gminy Biszcza działając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

0   udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „ Strategia Rozwoju Gminy Biszcza na lata 2023-2030".

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 57 ust.l pkt.2 i art. 58 ust. 1 pkt.2 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

Na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  1. Uchwały z dnia 29 czerwca 2022 r. Rady Gminy Biszcza nr XXIX/239/2022 Wójt Gminy Biszcza opracował projekt „ Strategii Rozwoju Gminy Biszcza na lata 2023-2030", który 28 lipca 2023r. został przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie i Lubelskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, celem dokonania uzgodnień dotyczących przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie znak: WSTIII.410.91.2023.KŁ z dnia 11 sierpnia 2023 r. oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie znak: DNS- NZ.7016.71.2023 z dnia 22.08.2023r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „ Strategii Rozwoju Gminy Biszcza na lata 2023-2030"

Uwzględniając stanowiska organów uzgadniających odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uwarunkowania określone w artykule 49 ustawy o odstąpieniu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia, odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Biszcza na lata 2023-20230.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę
  • Na stronie internetowej https://www.biszcza.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Biszcza https://usbiszcza.bip.lubelskie.pl/?id=6 w Zakładce: Prawo/Strategia Rozwoju, gdzie zamieszczono również :
  • Uzasadnienie do Obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informację o uwarunkowaniach, o których mowa w artykule 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);

-      Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WSTIII.410.91.2023.KŁ z dnia 11 sierpnia 2023 r;

  • Pismo Lubelskiego Państwowego Wojewór.

 

 

Załączniki do pobrania:

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Biszcza
  2. Uzasadnienie do Obwieszczenia
  3. Pismo Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  4. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
  5. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Biszcza na lata 2023-2030

 

« powrót