czwartek, 22 lutego 2024 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

2024-02-05

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Biszcza jest organem prowadzącym.

Rekrutacja do przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok  szkolny 2024/2025

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego od dnia 12 lutego do dnia 24 lutego 2024 r. składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.

Od dnia 1 marca do dnia 15 marca 2024 r.  rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny jest w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr VI/41/2019 Rady Gminy Biszcza z dnia 20 marca 2019 r. (zał. nr 1 do informacji).

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2024/2025

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Od 1 marca do 18 marca 2024 r. rodzice pobierają i składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr VI/40/2019 Rady Gminy Biszcza z dnia 20 marca 2019 r. (zał. nr 2 do informacji).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 4/2024 Wójta Gminy Biszcza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biszcza  (zał. nr 3 do informacji).

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Więcej informacji na temat rekrutacji :

1.Samorządowy Zespół Szkolny im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy - tel. 84 685 60 73 

2.Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Bukowinie - tel. 84 685 63 23

3.Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim  - tel. 84 689 20 01  

 

Zapraszamy również do odwiedzin naszych placówek oświatowych oraz przeglądania ich stron internetowych

 

1.Samorządowy Zespół Szkolny im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy –  www.szsbiszcza.edupage.org

2.Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Bukowinie –  www.sp-bukowina.edupage.org

3.Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim – facebook: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Goździe Lipińskim

« powrót