Gmina Biszcza

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

15.092010

Zawiadomienie

Biszcza, 14 września 2010

 

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

            Wójt Gminy Biszcza zawiadamia, że mieszkańcy, firmy, instytucje oraz inne organizacje z Gminy Biszcza i spoza Gminy mogą zgłaszać imiennie lub anonimowe propozycje z pomysłami na temat: jak przyspieszyć rozwój gospodarczy Gminy Biszcza w rozumieniu wszelkiej działalności gospodarczej, – do czego serdecznie zapraszam i zachęcam.

 

            Forma i objętość opracowania są dowolne. Propozycje można zgłaszać: 

  1. ustnie do rejestru w Urzędzie Gminy w Biszczy, pokój nr 5,
  2. na piśmie, przesyłając listem na adres Urzędu Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza nr 79 lub złożyć w sekretariacie, pokój nr 6,
  3. elektronicznie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biszczy –

www.gmina-biszcza.pl

 

Wnioskodawcą projektu z 17 sierpnia 2010 pod tytułem „Poszukiwanie sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Biszcza” jest Komisja Budżetu, Finansów Planowania, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Biszcza.

 

13.092010

Harmonogram zebrań wiejskich

27.082010

Uroczyste otwarcie drogi gminnej Nr 109396L wybudowanej w Bukowinie Zachodniej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 30 sierpnia 2010r.

27.082010

Dożynki Gminno - Parafialne - 29 sierpnia 2010 roku - Biszcza II. Rozpoczęcie 14.30.

25.082010

Wójt Gminy Biszcza informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza zostało wywieszone ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Mienia Gminy, położonych w obrębi

Wójt Gminy Biszcza informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza zostało wywieszone ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Mienia Gminy, położonych w obrębie Wólka Biska i Biszcza z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową, mieszkaniową i usługi nie uciążliwe.

19.082010

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że do 15 września bieżącego roku w pokoju nr 12 przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że do 15 września bieżącego roku w pokoju nr 12 przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011. Warunkiem ubiegania się o taką pomoc jest osiągnięcie dochodu netto nieprzekraczającego 351 zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć:

-        zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu sierpniu br.,

-        zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w m-cu sierpniu br.:

a)      z prawem do zasiłku oraz wysokością zasiłku,

b)      bez prawa do zasiłku,

(nie może być to decyzja o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej),

-        zaświadczenie, decyzja lub wpis do wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),

-        nakaz płatniczy lub wpis do wniosku o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego – ilość ha fizycznych i przeliczeniowych,

-        w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w zależności od formy opodatkowania art. 8 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,

-        odcinek renty/emerytury za miesiąc sierpień br.,

-        oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych,

-        zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o pobieraniu i wysokości pobranego stypendium,

-        numer konta bankowego.

Druki wniosku są dostępne w Urzędzie Gminy Biszcza pokój nr 12.

 

10.082010

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że dnia 6 września 2010r. upływa termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników ...

Informacja

 

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że dnia 6 września 2010r. upływa termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla:

1)     uczniów rozpoczynających naukę  w klasach I-III szkół podstawowych,

2)     uczniów rozpoczynających naukę  w II klasach gimnazjum,

3)     uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

w związku z rządowym programem „Wyprawka szkolna”.

         Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie t.j. 351 zł netto.

         Wartość pomocy nie może przekraczać:

1)     170 zł - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

2)     310 zł – dla uczniów klas II gimnazjum,

3)     170 zł – dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klas I – III szkół podstawowych,

4)     200 zł – dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klas IV – VI szkół podstawowych,

5)     310 zł – dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klas I – III gimnazjum.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

Do wniosku należy dołączyć:

1)     w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie ze względu na kryterium dochodowe;

-     zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

-     zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w uzasadnionym przypadku – oświadczenie o wysokości dochodów.

2)    w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie ze względu na niepełnosprawność - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności;

3)    w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie ze względu na ubóstwo, zdarzenie losowe lub inne uzasadnione okoliczności uzasadnienie zawierające informacje o okolicznościach z powodu których należy przyznać dofinansowanie.

Druki wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników są dostępne na stronie www.gmina-biszcza.pl, oraz u dyrektorów szkół Gminy Biszcza.


- załaczniki

 

04.082010

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biszcza

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biszcza

04.082010

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biszcza

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Biszcza

29.072010

Podziękowania za pomoc finansową i rzeczową przekazaną na Dzień Miodu i Pieroga 2010

Podziękowania za pomoc finansową i rzeczową  przekazaną na  Dzień Miodu i Pieroga 2010

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa