Gmina Biszcza

poniedziałek, 18 października 2021 r.
 • goksirbiszcza.pl
 • GOPS
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
 • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Ogłoszenie o przetargu Biszcza

Wójt Gminy Biszcza ogłasza ustny przetarg nieograniczony,

na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biszczy, wskazanych w załączonych poniżej:

Biszcza: 1812/11 część o pow. 30,00 ha; 2848/2; 2848/3

  

 

Bukowina: 577; 651

 

Wólka Biska: 190/1 część o pow. 0,20 ha; 190/1 część o pow. 0,50 ha; 190/1 część o pow. 2,00 ha; 190/1 część o pow. 4,50 ha

 

Żary: 32/2; 59/4 część o pow. 6,00 ha

 

 

 1. Przetarg dotyczący zbycia przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 05.06.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza, Biszcza 79 (pokój nr 14 Sala posiedzeń).
 2. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia
  02.06.2019 r. przelewem na konto: Urząd Gminy Biszcza nr rachunku 97 9649 0002 2001 000001010003  
 3. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). Warunkiem udziału
  w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych; aktualnego wypisu z właściwego rejestru -
  w przypadku osób prawnych, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości pełnomocników i osób reprezentujących osobę prawną.
  W przypadku małżonków, gdy w przetargu udział bierze tylko jeden z nich wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego
  małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości lub oświadczenia, że nabycie nieruchomości nastąpi ze środków własnych do majątku
  odrębnego, w przypadku rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami - należy przedłożyć dokumentu świadczącego o jej istnieniu.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po
  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 7. Zwrot wadium z konta następować będzie bez odsetek, a Wójt Gminy Biszcza nie będzie naliczał należności za obsługę bankową.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą lub gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.
 9. Wójt Gminy Biszcza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Dokumenty:  wykaz 1,   wykaz 2wykaz 3

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa